سرویس قدرتمند خدمات دامنه 20آی ار بزودی فقط با آدرس قبلی خود یعنی همین آدرس در دسترس خواهید بود و آدرس قبلی خود ممکن هست غیرفعال گردد یا با چندین آدرس فعالیت کنیم دامنه قبلی خود یعنی آدرسی که قابل استفاده هست تا 1 ماه دیگر ممکن هست فعال بماند و پس از آن حتما از این آدرس دردسترس هستیم